Aanvraag niet-reinigbaarheid - NIEUW - vanaf 01/01/2018

OVB brengt advies uit over alle partijen grond die al dan niet reinigbaar zijn.

Deze procedure is van toepassing op alle partijen grond ongeacht de hoegrootheid hiervan.

Het nieuwe aanvraagformulier, te gebruiken vanaf 1 januari 2018, kan u hier downloaden. Dit formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de erkende bodemsaneringsdeskundige of de eigenaar van de grond. 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient met bijhorende informatie en gegevens te worden overgemaakt aan het secretariaat van OVB zijnde OVB, Theodoor Van Rijswijckplaats 7 bus 2 te 2000 Antwerpen – tel. : 03/203 44 00  - fax : 03/232 79 37 – e-mail : info@bodemsaneerders.be .

Eenmaal de aanvraag is ingediend, is de procedure als volgt.

 

1. Uitspraak op basis van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever

In eerste instantie tracht OVB een uitspraak over de al dan niet reinigbaarheid van een partij te doen op basis van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever.

Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de gegevens wordt door OVB een uitspraak gedaan aan de aanvrager.

Indien de aanvraag kadert in de opmaak van een bodemsaneringsproject, wordt een “Voorlopige verklaring” afgeleverd (zie punt 2).

Indien de aanvraag kadert in de uitvoering van de ontgravingswerken, is de uitspraak ofwel :

1)    De partij is reinigbaar.

2)    De partij of een gedeelte van de partij is niet-reinigbaar.
Indien dit het geval is, wordt de uitspraak gemotiveerd.

3)    Extra onderzoek is nodig om tot een uitspraak te komen.

 

 2. Voorlopige niet-reinigbaarheidsverklaring

Wanneer op basis van de gegevens beschikbaar bij de opmaak van een bodemsaneringsproject (BSP) blijkt dat de grond waarschijnlijk niet-reinigbaar is, zal door OVB een voorlopige niet-reinigbaarheidsverklaring worden verstrekt. Deze kan toegevoegd worden bij het in te dienen bodemsaneringsproject.

Voor, of bij de effectieve uitvoering van de werken dient dan een definitieve “verklaring niet-reinigbaarheid” aangevraagd worden.

 

 

3. Uitspraak op basis van extra onderzoek

Indien OVB, na bestudering van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever, oordeelt dat extra onderzoek noodzakelijk is, zal de aanvrager hiervan binnen de 5 werkdagen op de hoogte gebracht worden.

Het extra onderzoek zal in eerste instantie uit een onderzoek ter plaatse van de ontgraven of uit te graven gronden bestaan, uitgevoerd door een door OVB aangesteld erkend bodemsanerings-deskundige. Na deze visuele controle, kan het mogelijk zijn dat er wastesten dienen uitgevoerd te worden.

Binnen de 20 werkdagen na de uitspraak dat extra onderzoek noodzakelijk was, wordt door OVB een uitspraak gedaan aan de aanvrager. Deze uitspraak is ofwel :

1)    De partij is reinigbaar.

2)    De partij is niet-reinigbaar.
Indien dit het geval is, zal de uitspraak gemotiveerd worden.

 

4. Extra voorwaarden bij het attest niet-reinigbaarheid

Bij onduidelijkheden, kan OVB extra voorwaarden adviseren waaronder de niet-reinigbaarheid geldt.

Zo kan er aan OVAM geadviseerd worden een gefaseerde ontgraving op te leggen, waarbij de uitspraak beperkt wordt tot een bepaald tonnage dat uitgegraven is en waarbij er nog geen uitspraak gebeurt over het tonnage dat nog niet ontgraven is.

Tevens kan aan OVAM geadviseerd worden dat de ontgraving dient te gebeuren onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige die tijdens de ontgraving toeziet op de correcte scheiding tussen reinigbare en niet reinigbare grond en de niet-reinigbaarheid toetst en een verslag opmaakt.

 

 

 

5. Gebruik verklaring niet-reinigbaarheid

De verklaring van OVB kan gebruikt worden voor :

-         toevoegen als bijlage bij het technisch verslag voor de partij uitgegraven bodem;

-         toevoegen bij de aanvraag bij OVAM om het tarief verlaagde milieuheffing voor levering van een partij op een stortplaats te bekomen.

 

P.S. : De antwoordtermijnen worden automatisch verlengd tijdens de vakantieperiodes zoals ze gelden voor het paritair comité Bouw.

Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders vzw

Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

T 03/203 44 00 - info@bodemsaneerders.be

Copyright 2019 Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login