Aanvraag niet-reinigbaarheid

OVAM doet beroep op de inbreng van de expertise van OVB.

Grond die niet kan gereinigd worden volgens de best beschikbare technieken, kan in aanmerking komen voor een verlaagde milieuheffing in geval van storten. De aanvraag voor de verlaagde milieuheffing dient te gebeuren bij OVAM en moet steeds vergezeld zijn van een ‘Verklaring niet-reinigbaarheid’. Die verklaring moet aangevraagd worden bij  OVB.

Formulier downloaden (PDF)

Meer info over de procedure:

OVB brengt advies uit over alle partijen grond los van het feit of die niet reinigbaar zijn of niet en ongeacht de hoegrootheid hiervan. Eenmaal de aanvraag is ingediend, verloopt de procedure als volgt. De antwoordtermijnen worden automatisch verlengd tijdens de vakantieperiodes zoals ze gelden voor het paritair comité Bouw.

  1. Uitspraak op basis van de gegevens overhandigd door de aanvrager

In eerste instantie tracht OVB een uitspraak over de al dan niet reinigbaarheid van een partij te doen op basis van de gegevens overhandigd door de aanvrager. Dit gebeurt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de gegevens wordt door OVB.

Indien de aanvraag kadert in de opmaak van een bodemsaneringsproject, wordt een “Voorlopige verklaring” afgeleverd (zie punt 2).

Indien de aanvraag kadert in de uitvoering van de ontgravingswerken, is de uitspraak ofwel :

1)    De partij is reinigbaar.

2)    De partij of een gedeelte van de partij is niet-reinigbaar. Indien dit het geval is, wordt de uitspraak gemotiveerd.

3)    Extra onderzoek is nodig om tot een uitspraak te komen (zie punt3).

 

  1. Voorlopige niet-reinigbaarheidsverklaring

Wanneer op basis van de gegevens beschikbaar bij de opmaak van een bodemsaneringsproject (BSP) blijkt dat de grond waarschijnlijk niet-reinigbaar is, zal door OVB een voorlopige niet-reinigbaarheidsverklaring worden verstrekt. Deze kan toegevoegd worden bij het in te dienen bodemsaneringsproject.

Voor, of bij de effectieve uitvoering van de werken dient dan een definitieve “verklaring niet-reinigbaarheid” aangevraagd worden.

 

  1. Uitspraak op basis van extra onderzoek

Indien OVB, na bestudering van de gegevens overhandigd door de aanvrager, oordeelt dat extra onderzoek noodzakelijk is, zal de aanvrager hiervan binnen de 5 werkdagen op de hoogte gebracht worden.

Het extra onderzoek zal in eerste instantie uit een onderzoek ter plaatse van de ontgraven of uit te graven gronden bestaan, uitgevoerd door een door OVB aangesteld erkend bodemsanerings-deskundige. Na deze visuele controle, kan het mogelijk zijn dat er wastesten dienen uitgevoerd te worden.

Binnen de 20 werkdagen na de uitspraak dat extra onderzoek noodzakelijk was, wordt door OVB een uitspraak gedaan aan de aanvrager. Deze uitspraak is ofwel :

1)    De partij is reinigbaar.

2)    De partij is niet-reinigbaar. Indien dit het geval is, zal de uitspraak gemotiveerd worden.

 

  1. Extra voorwaarden bij het attest niet-reinigbaarheid

Bij onduidelijkheden, kan OVB extra voorwaarden adviseren waaronder de niet-reinigbaarheid geldt.

Zo kan er aan OVAM geadviseerd worden een gefaseerde ontgraving op te leggen, waarbij de uitspraak beperkt wordt tot een bepaald tonnage dat uitgegraven is en waarbij er nog geen uitspraak gebeurt over het tonnage dat nog niet ontgraven is.

Tevens kan aan OVAM geadviseerd worden dat de ontgraving dient te gebeuren onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige die tijdens de ontgraving toeziet op de correcte scheiding tussen reinigbare en niet reinigbare grond en de niet-reinigbaarheid toetst en een verslag opmaakt.

 

  1. Gebruik verklaring niet-reinigbaarheid

De verklaring van OVB kan gebruikt worden voor :

–         toevoegen als bijlage bij het technisch verslag voor de partij uitgegraven bodem;

–         toevoegen bij de aanvraag bij OVAM om het tarief verlaagde milieuheffing voor levering van een partij op een stortplaats te bekomen.