Gedragscode

Nieuwe Gedragscode

(aangenomen door de Ledenvergadering van 5 juni 2019)

Alle leden van OVB onderschrijven de volgende gedragscode, die in lijn is met de statuten van de vereniging:

① Integriteit: OVB-leden beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid en leven alle toepasselijke wetgeving, reglementen, erkende normen en codes na eigen aan het beroep en de sector.
② Werknemers: OVB-leden zorgen voor een gezonde, veilige en uitdagende werkomgeving, investeren in een continue opleiding en bijscholing van alle betrokken werknemers en stellen passend materiaal en materieel ter beschikking.
③ Klanten: OVB-leden garanderen een correct aanbod van diensten en bijhorende prijszetting. De afhandeling verloopt professioneel, volgens duidelijke, vooraf gemaakte afspraken en is resultaatgericht.
④ Kwaliteit: OVB-leden hechten veel belang aan zowel interne als externe kwaliteitsbewaking en werken aan een permanente kwaliteitsverbetering van processen en dienstverlening (bv. gebruik van Achilles Zorgsysteem).
⑤ Technologie: OVB-leden passen enkel state-of-the-art technologie en technieken toe, zijn alert voor nieuwe ontwikkelingen en investeren waar nuttig in nieuwe technologische toepassingen.
⑥ Maatschappelijke verantwoordelijkheid: OVB-leden zetten in op maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op zorg voor het leefmilieu in de breedste zin van het woord. Hierbij primeert het voorzorgsbeginsel op louter commercieel winstbejag.
⑦ Professionele trots: OVB-leden hechten belang aan hun persoonlijke en professionele waardigheid en handelen objectief en moreel verantwoordelijk met het oog op het creëren van toegevoegde waarde.
⑧ Collega’s: OVB-leden vrijwaren ten opzichte van collega’s ten allen tijde eerlijke concurrentie en vrije marktwerking en tonen wederzijds respect voor collega’s en alle partijen waarmee samengewerkt wordt.
⑨ Sector: OVB-leden verzekeren het behoud van de goede faam van de sector, treden actief op als ambassadeur van de sector en geven een constructieve en proactieve invulling aan hun lidmaatschap van OVB, met preferente aandacht voor het collectieve belang van alle leden.
⑩ Respecteren van deze gedragscode: OVB-leden leven bovenstaande bepalingen na en zijn bereid de consequenties van niet-naleving (tijdelijke schorsing of effectieve opzeg van het lidmaatschap) te dragen. Klachten kunnen ingediend worden bij de OVB-klachtencommissie (via info@bodemsaneerders.be).